Biuro otwarte: poniedziałek - piątek w godzinach 7.30-15.30

O nas

 • Funkcjonujemy na rynku od 2000 roku. Zajmujemy się kompleksową obsługą nieruchomości, głównie Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Szczecina.

 • Jesteśmy spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000053200.

  Dane rejestrowe: "ZARZĄDCA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba: 70-201 Szczecin, ul.Wyszyńskiego 14.
  NIP: 852-23-07-351
  Regon: 812076629

 • Nasi pracownicy posiadają licencje zarządcy nieruchomości, świadectwo uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia budowlane.

 • Gwarantujemy profesjonalne zarządzanie nieruchomościami oraz wysoką jakość świadczonych usług. Naczelną dewizą firmy jest działanie w interesie naszych klientów z poszanowaniem obowiązującego prawa.

e-Czynsze

Uruchomiliśmy dla Państwa zdalny dostep do informacji dot. swojego konta rozrachunkowego w systemie e-Czynsze. Aby uzyskać dostęp należy wypełnić formularz online, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć osobiście do siedziby Zarządcy.

Nasza oferta

Pełna obsługa księgowa nieruchomości

Sposób ewidencji jest dostosowany do zasad prowadzenia ewidencji księgowej, w tym kosztów oraz zaliczek wnoszonych przez właścicieli określonych przez Wspólnotę Mieszkaniową – zgodnie z podjętą uchwałą w tym zakresie. Preferujemy jednak i polecamy dla Wspólnot prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (sprawozdanie finansowe w formie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacja dodatkowa). Obsługę finansowo – księgową prowadzimy przy użyciu systemów komputerowych.

Obsługa techniczna

w zakresie prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji oraz nadzór nad realizacją robót w zakresie utrzymania, konserwacji i remontów nieruchomości.

Reprezentowanie ogółu właścicieli na zewnątrz w ramach udzielonych pełnomocnictw

Obsługa biurowa Wspólnoty

(w tym także zebrań właścicieli)

Prowadzenie windykacji

należności Wspólnoty

Ponadto zapewniamy stałą obsługę Wspólnoty na wynegocjowanych warunkach cenowych w zakresie:

 • Obsługi bankowej
 • Ubezpieczenia nieruchomości
 • Konserwacji i remontów części wspólnych nieruchomości
 • Utrzymania czystości w nieruchomości i wokół niej
 • Pogotowia lokatorskiego
 • Usług kominiarskich, domofonowych i przeglądów technicznych
 • Rozliczanie mediów

Szczegółówy zakres obowiązków określa stosowana umowa.


Oferty i przetargi

„Zarządca” sp. z o.o. poszukuje firmy świadczącej usługi konserwacyjne (naprawy, wymiana, usuwanie awarii) w zarządzanych nieruchomościach. Zakres świadczenia usług obejmuje roboty:


 • dekarsko-blacharskie
 • murarskie
 • stolarsko-ciesielskie
 • ślusarskie
 • instalacyjne (wod-kan, gaz, c.o.)
Podstawę rozliczeń robót stanowi kosztorys powykonawczy, sporządzony przez wykonawcę na podstawie obowiązujących cenników KNR. Ponadto informujemy, że oprócz robót konserwacyjnych istnieje możliwość zlecania robót jednorodnych o większym zakresie prac. Oferty prosimy składać na adres mailowy biuro@zarzadca.szczecin.pl lub bezpośrednio w sekretariacie firmy pok. 131 - I piętro.Dodatkowo poszukujemy osoby do pracy na następujące stanowiska:


 • Inspektor ds Wspólnot Mieszkaniowych i Windykacji
 • Inspektor Administrator - dział techniczny
 • Inspektor ds. elektrycznych - praca dwa razy w tygodniu

 • Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 91 48 93 631 lub 632 wew. 105 z Panią Danutą Pietrzak


  Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Jagiełły 6 front w Szczecinie oferuje sprzedaż powierzchni strychowej (do 100 m2) z przeznaczeniem na jeden lokal mieszkalny.

  Galeria

  Polityka Prywatności Zarządca Sp. z o.o.

  Administrator Danych Osobowych

  Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ZARZĄDCA” Spółka z o.o. , z siedzibą: 70-201 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 14 , adres poczty elektronicznej: biuro@zarzadca.szczecin.pl , numer tel. 91 48 93 631, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000053200 [dalej: Administrator].

  Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  - wykonywania umowy o zarządzanie sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej, która powierzyła przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe dla spółki ZARZĄDCA, w tym w ramach dostępu do aplikacji „E-CZYNSZE ZARZĄDCA” na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów");

  - wykonywania zawartych z Panią/Panem umów lub podjęcia działań przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy")

  - prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”);

  - prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą elektroniczną na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów");

  Prawnie uzasadniony interes

  Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora jest:

  - działalność marketingowa i promocyjna Administratora;

  - dochodzenie i obrona roszczeń Administratora w związku z prowadzoną działalnością

  Odbiorcy danych osobowych/ Kategorie odbiorców danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych umów.

  Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

  Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

  Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową lub umowy z Panią/Panem, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą umową i okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Uprawnienia

  Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą".

  W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana,
  • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • jeżeli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


  Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych

  Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy/usług określonych w umowie ze Wspólnotą Mieszkaniową lub z Panią/Panem.

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany.

  Pani/Pana dane osobowe nie będę służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  Zmiany polityki

  Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki oraz jej aktualizacji.

  Kontakt

  „Zarządca” Spółka z o.o.

  ul. Wyszyńskiego 14 , 70-201 Szczecin

  Biuro otwarte: poniedziałek-piątek w godzinach 7.30-15.30
  Centrala

  Tel. 91 48 93 631, 91 48 93 632, 91 48 93 549

  Fax: 91 48 93 630

  Jan Zboiński

  Prezes zarządu

  tel. 91 48 93 631

  Marzena Dubis

  Dyrektor

  tel. 91 48 93 631

  Anna Zajączkowska

  Główny Księgowy

  tel. 91 48 93 631 (wew. 104)

  Danuta Pietrzak

  Główny Specjalista ds. Techniczno-Ekspoatacyjnych

  tel. 91 48 93 631/32 (wew. 105)

  Edyta Jasińska

  Ewidencja opłat (Czynsze)

  tel. (wew. 201)

  Leszek Janiak

  Inspektor Nadzoru ds. Remontowo – Konserwacyjnych

  tel. 91 48 93 631/32(wew. 503)


  Rozliczanie mediów:

  Urszula Kasprzak

  tel. (wew.501)


  Dział wspólnot:

  Małgorzata Śliwińska

  tel. (wew.401)


  Dział techniczny:

  Lech Kowalik

  tel. (wew.301)


  Wiktor Kapłun

  tel. (wew.302)


  Dorota Szymczak

  tel. (wew.303)

  Dział księgowości:

  Barbara Borkowska

  tel. (wew.603)


  Liliana Rybińska

  tel. (wew.602)


  Grażyna Sznauder

  tel. (wew.601)


  Adres

  ul. Wyszyńskiego 14
  70-201 Szczecin

  Centrala

  91 48 93 631, 91 48 93 632, 91 48 93 549
  fax 91 48 93 630

  Podanie danych osobowych i wysłanie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Zarządcę Sp. z o.o. przekazanych danych, w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie na podany adres email. Pełna Informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się TUTAJ.