Biuro otwarte: poniedziałek - piątek w godzinach 7.30-15.00

O nas

 • Funkcjonujemy na rynku od 2000 roku. Zajmujemy się kompleksową obsługą nieruchomości, głównie Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Szczecina.

 • Jesteśmy spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000053200, kapitał zakładowy 54.000,00 zł.

  Dane rejestrowe: "ZARZĄDCA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba: 70-201 Szczecin, ul.Wyszyńskiego 14.
  NIP: 852-23-07-351
  Regon: 812076629

 • Nasi pracownicy posiadają licencje zarządcy nieruchomości, świadectwo uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia budowlane.

 • Gwarantujemy profesjonalne zarządzanie nieruchomościami oraz wysoką jakość świadczonych usług. Naczelną dewizą firmy jest działanie w interesie naszych klientów z poszanowaniem obowiązującego prawa.

e-Czynsze

Uruchomiliśmy dla Państwa zdalny dostep do informacji dot. swojego konta rozrachunkowego w systemie e-Czynsze. Aby uzyskać dostęp należy wypełnić formularz online, a następnie wydrukować go, podpisać i dostarczyć osobiście do siedziby Zarządcy.

Nasza oferta

Pełna obsługa księgowa nieruchomości

Sposób ewidencji jest dostosowany do zasad prowadzenia ewidencji księgowej, w tym kosztów oraz zaliczek wnoszonych przez właścicieli określonych przez Wspólnotę Mieszkaniową – zgodnie z podjętą uchwałą w tym zakresie. Preferujemy jednak i polecamy dla Wspólnot prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (sprawozdanie finansowe w formie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacja dodatkowa). Obsługę finansowo – księgową prowadzimy przy użyciu systemów komputerowych.

Obsługa techniczna

w zakresie prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji oraz nadzór nad realizacją robót w zakresie utrzymania, konserwacji i remontów nieruchomości.

Reprezentowanie ogółu właścicieli na zewnątrz w ramach udzielonych pełnomocnictw

Obsługa biurowa Wspólnoty

(w tym także zebrań właścicieli)

Prowadzenie windykacji

należności Wspólnoty

Ponadto zapewniamy stałą obsługę Wspólnoty na wynegocjowanych warunkach cenowych w zakresie:

 • Obsługi bankowej
 • Ubezpieczenia nieruchomości
 • Konserwacji i remontów części wspólnych nieruchomości
 • Utrzymania czystości w nieruchomości i wokół niej
 • Pogotowia lokatorskiego
 • Usług kominiarskich, domofonowych i przeglądów technicznych
 • Rozliczanie mediów

Szczegółówy zakres obowiązków określa stosowana umowa.


Oferty i przetargi

„Zarządca” sp. z o.o. poszukuje firmy świadczącej usługi konserwacyjne (naprawy, wymiana, usuwanie awarii) w zarządzanych nieruchomościach. Zakres świadczenia usług obejmuje roboty:


 • dekarsko-blacharskie
 • murarskie
 • stolarsko-ciesielskie
 • ślusarskie
 • instalacyjne (wod-kan, gaz, c.o.)
Podstawę rozliczeń robót stanowi kosztorys powykonawczy, sporządzony przez wykonawcę na podstawie obowiązujących cenników KNR. Ponadto informujemy, że oprócz robót konserwacyjnych istnieje możliwość zlecania robót jednorodnych o większym zakresie prac. Oferty prosimy składać na adres mailowy biuro@zarzadca.szczecin.pl lub bezpośrednio w sekretariacie firmy pok. 131 - I piętro.Galeria

Polityka Prywatności Zarządca Sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych

Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „ZARZĄDCA” Spółka z o.o. , z siedzibą: 70-201 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 14 , adres poczty elektronicznej: biuro@zarzadca.szczecin.pl , numer tel. 91 48 93 631, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000053200 [dalej: Administrator].

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

- wykonywania umowy o zarządzanie sprawami Wspólnoty Mieszkaniowej, która powierzyła przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe dla spółki ZARZĄDCA, w tym w ramach dostępu do aplikacji „E-CZYNSZE ZARZĄDCA” na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów");

- wykonywania zawartych z Panią/Panem umów lub podjęcia działań przed zawarciem takich umów, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy")

- prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą inną niż elektroniczna, na podstawie: art. 6 ust. 1 lit f RODO („przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora”);

- prowadzenia działalności promocyjnej i marketingowej przez Administratora drogą elektroniczną na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów");

Prawnie uzasadniony interes

Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych występującym po stronie Administratora jest:

- działalność marketingowa i promocyjna Administratora;

- dochodzenie i obrona roszczeń Administratora w związku z prowadzoną działalnością

Odbiorcy danych osobowych/ Kategorie odbiorców danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych przez Administratora umów, w zakresie niezbędnym do realizacji wspomnianych umów.

Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej

Administrator nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej ze Wspólnotą Mieszkaniową lub umowy z Panią/Panem, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń związanych z tą umową i okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres jej obowiązywania tj. do momentu jej cofnięcia, a po tym czasie przez okres niezbędny do realizacji obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Uprawnienia

Szczegółowy zakres Pani/Pana uprawnień jako osoby, której dotyczą przetwarzane dane osobowe jest zawarty w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą".

W każdym czasie jest Pani/Pan uprawniony do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • żądania przenoszenia danych osobowych dotyczących Pani/Pana,
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • jeżeli przetwarzanie jest dokonywane na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Informacja na temat wymogu/warunków podania danych osobowych

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale stanowi warunek zawarcia i wykonania umowy/usług określonych w umowie ze Wspólnotą Mieszkaniową lub z Panią/Panem.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub częściowo zautomatyzowany.

Pani/Pana dane osobowe nie będę służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Zmiany polityki

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki oraz jej aktualizacji.

Kontakt

„Zarządca” Spółka z o.o.

ul. Wyszyńskiego 14 , 70-201 Szczecin

Biuro otwarte: poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-14:00
Centrala

Tel. 91 48 93 631, 91 48 93 632, 91 48 93 549

Fax: 91 48 93 630


Adres

ul. Wyszyńskiego 14
70-201 Szczecin

Centrala

91 48 93 631, 91 48 93 632, 91 48 93 549
fax 91 48 93 630

Podanie danych osobowych i wysłanie formularza oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Zarządcę Sp. z o.o. przekazanych danych, w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie na podany adres email. Pełna Informacja na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się TUTAJ.